Godmansförening i Landskrona

Förvaltar- och Godmansförening i Landskrona

Vårt uppdrag

Förvalta egendom

Sköta huvudmannens ekonomi

Ta hand om pension och bidrag

Betala räkningar

Lämna fickpengar

Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter mm

Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad

Ställföreträdarens viktigaste uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av hans tillgångar och hans livssituation medger.

 

Bevaka rätt

Bevaka rätt i dödsbo

Ingå avtal å huvudmannens vägnar

Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad

Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande

Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden

Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kontaktperson, ledsagarservice mm

Ansöka om bostadsbidrag

Ansöka om skuldsanering

Överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga

 

Sörja för person

Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannen boende/vårdmiljö.

Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med t e x vårdpersonal/hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.

Ta initiativ till att huvudmannen får tex en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation t ex Röda Korset.

I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning m m.

Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

I uppdraget ingår inte att gå och handla, ej heller följa med till tandläkare eller läkare.

En God man kan inte ställa upp med pengar på kort varsel, en del av oss har ett arbete att sköta.

Obs! Vi har rätt att vara lediga kvällar och helger. 

Välkommen

Välkommen till www.godmansforeningilandskrona.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)