Godmansförening i Landskrona

Förvaltar- och Godmansförening i Landskrona

Stadgar för LANDSKRONAS OCH SVALÖVS FÖRENING FÖR FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE

 

 

 1. Föreningens namn är Landskronas och Svalövs förening för frivilliga samhällsarbetare.
  Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter.
  Föreningens arbete bygger på ett erkännande av alla människors lika värde. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

 

Mål

 

 1. Föreningen ska organisera frivilliga samhällsarbetare. Föreningen ska erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och

 

 

Årsmöte

 

 1.  Föreningen ska genomföra årsmöte varje år under februari månad dock senast den 15 mars. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor före mötet.

 

 1.  Rösträtt vid års- eller medlemsmöte kan utövas endast av närvarande medlem.

 

 1.  Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstantal ska de beslut gälla som biträds av föreningsordföranden. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning.

 

 1.  Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet:
  Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
  b. Behandling av revisorernas berättelse och
  c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1.  Ärenden som senast fjorton dagar före årsmötet lämnats till styrelsen ska behandlas av årsmötet (Punkt 10 på dagordningen).

 

 

Valberedning

 

 1. För att förbereda val till föreningsstyrelsen utser årsmötet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.
  Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmar tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

 

 

Extra årsmöte

 

 1. Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av antalet medlemmar begär det.
  Extra årsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

 

 

Dagordning för årsmöte

 

 1.  Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst
 3. Fastställa dagordningen
 4. Val av årsmötesfunktionärer:
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 6. Behandling av revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut om årsavgift för nästkommande år
 9. Beslut om verksamhetsplan och budget
 10. Behandling av förslag från styrelsen och motioner
 11. Val av:
  1. ordförande för två år
  2. kassör för två år
  3. ledamöter för två år
  4. suppleanter
  5. revisorer
  6. revisors/suppleant
  7. valberedning, varav en sammankallande
  8. val till regional sammanslutning/distrikt
  9. ombud och suppleant till förbundets årsmöte
  10. Årsmötet avslutas

 

 

Styrelsen

 

 1.  Styrelsen leder föreningens verksamhet i enighet med dessa stadgar samt förbundsmötes och föreningsårsmötesbeslut.
  Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, det vill säga verksamhet och ekonomi.
  Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter dock minst tre och minst en suppleant. Mandatperioden är två år för ledamöter och ett år för suppleanter. Vid första styrelseval efter start av förening väljs hälften av ledamöterna på ett år.

 

 1.  Föreningsstyrelsen konstituerar sig efter eget beslut. Styrelsen ska inom sig utse firmatecknare.

 

 1.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöter så begär, dock minst fyra gånger per år.

 

 

Revision

 

 1.  Årsmötet väljer revisor/er. Revisor/erna ska granska föreningens verksamhet och ekonomi.
  Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga för granskning av revisor/erna. Av förbundsstyrelsen utsedd representant har rätt att granska föreningens ekonomi.
  Styrelsen ska överlämna berättelser över verksamhet och ekonomi till revisor/erna minst en månad innan årsmötet.
  Senast tre veckor innan årsmöte ska revisionen vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen.

 

 

Upplösning av förening

 

 1.  För att en förening ska kunna upplösas fodras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vartdera tillfället står bakom beslutet.

 

 1. För att förening ska kunna upplösas fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vartdera tillfället står bakom beslutet.
  I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar överföras till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare såvida inte upplösningen innebär sammanslagning med annan förening inom förbundet.

Välkommen

Välkommen till www.godmansforeningilandskrona.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)